5432 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Bilgi Edinme Hakkı Kanununda Değişiklik

Yapılmasına Dair Kanun

             Kanun No. 5432                                                                                         Kabul Tarihi: 17.11.2005

             MADDE 1. — 9.10.2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen "16 ve 17 nci maddelerde öngörülen sebeplerle" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

             MADDE 2. — 4982 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen "16 ve 17 nci maddelerde öngörülen sebeplere dayanılarak" ibaresi madde metninden çıkarılmış, yedinci fıkrasında geçen "uhdesinde kamu görevi bulunanlara (1000), uhdesinde kamu görevi bulunmayanlara ise (2000)" ibaresi "(3000)" olarak değiştirilmiş ve fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

             Bir ayda fiilen görev yapılan gün sayısının dördü aşması halinde, aşan günler için huzur hakkı ödenmez.

             MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

21 Kasım 2005