Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Karar Sayısı : 2005/9585

             Ekli “Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 31 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca  31/10/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   A. GÜL                                     A. ŞENER                                M. A. ŞAHİN                      B. ATALAY

    Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bakanı

             A. BABACAN                              M. AYDIN                              N. ÇUBUKÇU                    K. TÜZMEN

              Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                     Devlet  Bakanı

                 C. ÇİÇEK                                M. V.GÖNÜL                                 A.AKSU                       K. UNAKITAN

              Adalet Bakanı                       Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                     Maliye Bakanı

                 H. ÇELİK                                  F. N.ÖZAK                                 R.AKDAĞ                       B. YILDIRIM

          Milli Eğitim Bakanı              Bayındırlık ve İskan Bakanı                   Sağlık Bakanı                    Ulaştırma Bakanı

                               M. M. EKER                                M. BAŞESGİOĞLU                                A. COŞKUN

                     Tarım ve Köyişleri Bakanı                Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı                 Sanayi ve Ticaret Bakanı

                              M. H. GÜLER                                         A. KOÇ                                              O. PEPE

               Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı             Kültür ve Turizm Bakanı                     Çevre ve Orman Bakanı

 

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına

İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

             Madde 1 — 19/4/2004 tarihli ve 2004/7189 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Kurum ve kuruluşlar, elektronik posta yoluyla erişim sağlananlar dahil, erişimine olanak sağladıkları bilgi veya belgeler için başvuru sahibinden, bilgi veya belgelere erişimin gerektirdiği inceleme, araştırma, kopyalama, postalama ve diğer maliyet unsurları ile orantılı ölçüde ücret tahsil edebilir. Kurum ve kuruluşlarca uygulanacak bilgiye erişim ücret tarifesi Maliye Bakanlığınca belirlenir. Ancak erişimine olanak sağlanan bilgi veya belgelerin ilk on sayfalarının kopyaları için, postalama maliyeti dahil herhangi bir ücret alınmaz."

             Madde 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Madde 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.